LABORATORİYA

MUĞAN KLİNİKA DOĞRU SEÇİM DOĞRU NƏTİCƏ ®

Muğan klinika fəaliyyətə başladığı ilk gündən öz işini əsasən Diaqnostik Laboratoriya üzərində quran və bu sahədə daima texniki bazasını inkişaf etdirən və inkişaf etdirməkdə olan bir klinika kimi sizə xidmət göstərməkdədir.

XİDMƏTLƏR VƏ MÜAYİNƏLƏR

Analiz cavablarının hazır olması haqqında məlumat avtomatik olaraq SMS vasitəsi ilə pasientlərə göndərilir, cavablar kağız və elektron şəkildə təqdim oluna bilər.

Klinikada online laborator xidmət "ASAN LABORATORİYA" fəaliyyət göstərir, pasient ünvandan çıxmadan  laborator analizləri verə, cavabı elektron qaydada ala bilər, bu isə həm əhali arasında xəstəlik dalğasının qarşısın alır, pasientlərin itirməyəcəyi vaxtı səmərəli istifadə edərək rahatlığını təmin edir.

Pasiyentləri nəzərə alaraq ödəniş həm nağd, həm də 2 aydan 6 ayadək hissə-hissə bir Kart və Tamkartla ödəyə bilərlər. Bütün tibbi xidmətlərdə Bir Kart və Tam Kart keçərlidir.

 

GİNEKOLOJİ LABORATORİYA

PZR MÜAYİNƏLƏRİ UROGENİTAL BİOSENOZ

 FEMOFLOR SKRİN-qadınlar üçün biosenoz( Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA)

 ANDROFLOR SKRIN-kişilər üçün biosenoz (Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA) 

Chlamydia trachomatis PZR

 Mycoplasma hominis PZR

 Mycoplasma genititalium PZR

Ureaplasmaspp.(urealyticum/parvum)PZR

 Ureaplasma urealyticum PZR

Neisseria qonorrhoeae PZR

Gardnerella vaginalis PZR

Trichomonas vaginalis PZR

Herpes I+II PZR

 Cytomegalovirus CMV PZR

Candida albicans PZR

 Toxoplasma gondii PZR

Rubella PZR 

Treponema pallidum PZR

Gardnerella vaginalis PZR 

Cytomegalovirus CMV r PZR 

3PZR1:TNC-kompleks:Chlamydia trach./ Trichomonas vag./Neisseriagon. 

3PYR1:Herpes kompleks HSV1/HSV2/ CMV

3PZR1:Chlamydiatrach./Ureaplazmaspp. / Mycoplazma hom

3PZR1:Chlamydiatrach./Mycoplasma gen. / Neisseriagon. 

2PZR1:Chlamydiatrach./Mycobakterium genit.PZR 

2 PZR 1:Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae PZR 

2PZR1:Gardnerellavaginalis/Mycoplazma hominisPZR 

7PZR1:Chlamydiat./Ureaplasmaspp./Mycoplasma gen./Trichom.vag./Gard.vag./Neisseriagon./Mycoplasmahom. 

HPV 16,18 ( PAPİLLOMA VİRUSU ) 

HPV 6,11 ( PAPİLLOMA VİRUSU ) 

HPV 16,18 titr ( PAPİLLOMA VİRUSU ) 

HPV KVANT-15(genotip və kəmiyyət) ( PAPİLLOMA VİRUSU ) 

HPV genotip (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) (PAPİLLOMA VİRUSU) 

HPV skrininq (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) ( PAPİLLOMA VİRUSU )  Hepatit C - HCV RNA keyfiyyət 

Hepatit C - HCV RNA virus yükü 

Hepatit C – genotip 

Hepatit B - HBV DNA keyfiyyət

Hepatit B - HBV DNA virus yükü 

Hepatit D PZR 

Trombofiliya(2 və 5 faktor)- GENETİK TƏDQİQAT 

Trombofiliya(8 mutasiya) – GENETİK TƏDQİQAT 

Folat metabolizmimutasiyları (4 mutasiya)- GENETİK TƏDQİQAT 

Trombofiliya geniş (12 trombofiliya və folat metabolizmi mutasiyalarının təyini )- GENETİK TƏDQİQAT (Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA) 

CİNSİ HORMONLAR- HAMİLƏLİK

AMH – Antimiller hormonu 

SHBG- Cinsi hormonlara birləşən protein 

DHEA-SO4- Dehidroepiandrosteronsulfat 

İGF-1 Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA 

17-OH Progesteron 1 gün FSH 1 gün LH

HCG-Xorionik qonadotropin 1 gün Estradiol E2 

Progesteron 1 gün Prolaktin 1 gün Testosteron 

Sərbəst Testosteron 

PRENATAL SKRİNİQ

TRİSOMY TEST- Genetik tədqiqat (Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA )

Free betta HCG 

Estriol E3 

İkili test 

Üçlü test 

PAPP-P 

ANEMİYA / VİTAMİNLƏR

Ferritin 

Vitamin B12 

Fol turşusu 

Vitamin D 

BAKTERİOLOJİ MÜAYİNƏ

Qanın sterilliyə qarşı bakterioloji müayinəsi-Hemokultivasiya. Antibiotikə həssaslıq 

PATOSİTOMARFOLOGİYA

PAP SMEAR 

Abortiv materialdan əkilmə 

KLİNİK MÜAYİNƏLƏR

KUMBS (Xüsusi olaraq yalnız MUĞAN KLİNİKADA) 

BİOKİMYA

ASAT, ALAT, ALP, ALFA AMILAZA, ALFA AMILAZA SIDIKDE-DIASTAZA, PANKREATIK AMILAZA, DIASTAZA, QLUKOZA, QLUKOZA EKSPRESS, QLUKOZA-SUTKALIQ SIDIKDE, UMUMI ZULAL, ZULAL SIDIKDE, ZULAL FRAKSIYALARI-ALBUMIN+QLOBULIN, UMUMI BILIRUBIN, BILIRUBIN FRAKSIYALARI-SERBEST+BIRLESMIS, GGT, KREATININ, KREATININ SIDIKDE, KREATININ SUTKALIQ SIDIKDE, SIDIK COVHERI, QALIQ AZOTU, SIDIK TURSUSU, HbA1C-GLUKOHEMOGLOBIN, LDH, XOLESTERIN, α-XOLESTERİN(YSLP), Β-XOLESTERİN(ASLP), PREBETTA XOLESTERİN(CASLP), LİPİD SPEKTRİ, RİTİS KOEFFİSİENTİ, XOLİNESTERAZA, LİPAZA, TRİGLİSERİD, ALBUMİN, ALBUMİN SİDİKDƏ,DƏMİR, TRANSFERRİN, SERULOPLAZMİN, HEMOSYSTEİN, CALSİUM, CALSİUM İONİZE, FOSFOR, MAGNEZİUM, SİNK, NATRİUM, KALİUM, XLOR, LİTİUM, MİS, CRP LATEX, RF LATEX, ASO LATEX, CRP TURBİDİMETRİK, RF TURBİDİMETRİK, ASO TURBİDİMETRİK, ZERDABİN UMUMİ DEMİR BİRLESDİRME QABİLİYYETİ, ZERDABIN SERBEST DEMİR BİRLESDİRME QABİLİYYETİ

KLİNİK MÜAYİNƏLƏR

QANIN UMUMİ MUAYİNESİ 22 P +EÇS, LEYKOFORMULA(MİKROSKOPİYA), EÇS, HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ, KUMBS REAKSİYASİ(DÜZ), KUMBS REAKSİYASİ(QEYRİ DÜZ), SİDİYİN ÜMUMİ ANALİZİ , SİDİKDƏ ŞƏKƏRİN TƏYİNİ, SİDİKDƏ ZÜLAL TƏYİNİ, NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİ+MİKROSKOPİYA, FOB-NƏCİSDƏ GİZLİ QAN, SPERMOQRAMMA, UROGENİTAL YAXMA(QADIN), UROGENİTAL YAXMA (KİŞİ), ŞUVARSKİ SINAĞI, ONURĞABEYNİ MAYESİNİN ÜMUMİ ANALİZİ+MİKROSKOP, PROSTAT ŞİRƏSİ, DEMODEX

HORMON

TSH, FREE T4, FREE T3, ANTİ-TPO, ANTİ-TG, TG, KALSİTONİN, PERİFERİK KONVERSİYA İNDEKSİ, FSH, LH, PROLAKTİN, PROGESTERON, ESTRADİOL, SƏRBƏST ESTRİOL, TESTOSTERON, FREE TESTOSTERON, β –XQ, İNSULİN, C-PEPTİD, HOMO İR, DHEA-SO4, KORTİZOL, AKTH, AMH, SOMOTOTROP, 17-OH PROGESTERON, İKİLİ TEST, ÜÇLÜ TEST, PLGF, PAPP-A

İNFEKSİYA

HBsAg, ANTİ-HBs, HBeAg, ANTİ-Hbe, HBsAg express, ANTİ-HCV İgM, ANTİ-HCV express, TOXOPLASMA İgM, TOXOPLASMA İgG, RUBELLA İgM, RUBELLA İgG, SİTOMEQALOVİRUS İgM, SİTOMEQALOVİRUS İgG, ANTİ-HSV I İgM, ANTİ-SV I İgG, ANTİ-HSV I İgM, ANTİ-HSV II İgG, CHLAMYDİA TRACHOMATİS İgM, CHLAMYDİA TRACHOMATİS İgG, UREAPLASMA İgM,, UREAPLASMA İgG, MYCOPLASMA İgM, MYCOPLASMA İgG, ANTİ-HELİCOBACTER PYLORİ İgG, ANTİ-HELİCOBACTER PYLORİ(NƏCİS), ANTİ-HELİCOBACTERİ PYLORİ EXPRESS, ANTİ-ASCARİS LUMBRİCOİDES İgG, ASCARİDA(NƏCİS), GİARDİA LYAMBLYA İgA, GİARDİA LYAMBLYA İgM, GİARDİA LYAMBLYA İgG, LYAMBLİYA(NƏCİS), İİV 1\2 Ag, SYPHİLİS İgM,SYPHİLİS İgG, BRUCELLA ABORTUS İgM, BRUCELLA ABORTUS İgG, COMBO TEST

HEMOSTAZ

PT(PT ZAMANI+PT İNDEX+İNR), APTT, TT FİBRİNOGEN, D-DİMER, HEMOSTAZ PAKET, İNR, PT İNDEX, LAXTALANMA MUDDETİ(SUXAREV), LAXTALANMA MUDDETİ(Lİ-UAYT)

MİKROBİOLOGİYA

NƏCİSİN ƏKİLMƏSİ, SİDİYİN ƏKİLMƏSİ, BURUNDAN ƏKİLMƏ, ƏSNƏKDƏN ƏKİLMƏ, QULAQDAN ƏKİLMƏ UŞAQLIQ YOLUNDAN ƏKİLMƏ, URETRADAN ƏKİLMƏ, SPERMANIN ƏKİLMƏSİ, ANA SÜDÜNDƏN ƏKİLMƏSİ, YARADAN ƏKİLMƏ, QARIN BOŞLUĞU MAYESİNİN ƏKİLMƏSİ, ONURĞA BEYNİ MAYESİNİN ƏKİLMƏSİ, PLEVRA MAYESİNDƏN ƏKİLMƏ, SİNOVİAL MAYEDƏN ƏKİLMƏ, BƏLĞƏMİN ƏKİLMƏSİ, PROSTAT ŞİRƏSİNİN ƏKİLMƏSİ, YARADAN ƏKİLMƏ, DİSBAKTERİOZ

KARDİAK MARKERLƏR

TROPONİN-T, PRO-BNP, CK-MB, MİOQLOBİN

PZR MÜAYİNƏLƏR

CHLAMYDİA TRACHOMATİS, MYCOPLASMA HOMİNİS, MYCOPLASMA GENİTİTALİUM, UREAPLASMA SPP (UREALYTİCUM/PARVUM), UREAPLASMA UREALYTİCUM, NEİSSERİA QONORRHOEAE, GARDNERELLA VAGİNALİS, TCHOMONAS VAGİNALİS, HERPES I+II, CYTOMEGALOVİRUS YAXMA, CYTOMEGALOVİRUS QAN, CANDİDA ALBİCANS, TOXOPLASMA GONDİİ, RUBELLA, TREPONEMA POLLİDİUM, FEMOFLOR SKRİN QADINLAR UCUN BİOSENOZ MÜAYİNƏ, ANDROFLOR SKRİN KİSİLƏR ÜÇÜN BİOSENOZ MÜAYİNƏ, 3 PZR1-TNC KOMPLEKS:CHLAMYDİATRACH+TRİCHOMON, 3 PZR1-HERPES KOMPLEKS:HSV1\HSV2\CMW, 3PZR1:CHLAMYDİATRACH+UREAPLASMA SPP+MYCOPLASMA, 3PZR1: CHLAMYDİATRACH+ MYCOPLASMA GEN+NEİSSERİA, 2PZR1: CHLAMYDİATRACH+MYCOBACTERİUM GEN, 2PZR1:TRİCOMONAS VAG+NİESSERİA GON, 2PZR1:GARDRENELLA VAG+MYCOPLAZMA HOM, 7PZR1:CHLAMY+UREAPLAZMA SPP+MYCOPLAZMA GEN, HPV 16,18, HPV 6,11, HPV 16,18 TİTR, HPV KVANT -15 (GENOTİP VƏ KƏMİYYƏT), HPV GENOTİP (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,59,59), HPV SKRİNİNQ (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67), HCV RNA KEYFİYYƏT, HCV RNA VİRUS YÜKÜ, HCV GENOTİP, HBV DNA KEYFİYYƏT, HBV DNA VİRUS YÜKÜ, HEPATİT D KEYFİYYƏT, EPŞTEY-BARR VİRUSU, HERPES VI, MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS, PARVOVİRUS B19, KBİ(SHİGELLA .E.COLİ,SALMONELLA SPP,COMPLYBACTER), BRUCELLA SPECİES, LİSTERİYA, TROMBOFİLİYA (2 VƏ 5 FAKTOR), TROMBOFİLİYA (8 MUTASİYA), FOLAT METABOLİZMİ (4 MUTASİYA), TROMBOFİLİYA GENİŞ (12 TROMBOFİLİYA VƏ FOLAT METABOLİZMİ)

ANTİ FOSFOLİPİDLƏR

KARDİOLİPİN İgM, KARDİOLİPİN İgG

VİTAMİNLƏR\ANEMİYA

FERRİTİN, VİTAMİN B12, FOL TURŞUSU, VİTAMİN D

ONKOMARKERLƏR

AFP, CEA, PSA, FREE PSA, CA-15-3, CA-125, CA-19-9

TƏHÇİZAT: PZR GENETİK LABORATORİYA- DNK TECHNALOGİYA DT PRİME 60 cihazı

PATOSİTOMORFOLOJİ LABORATORİYA BAKTERİOLOJİ LABORATORİYA – VİTEK 2 Tamavtomat bakterioloji analizator ( AMERİKA )

KLİNİK- BİOKİMYƏVİ LABORATORİYA HEMOTALOGİYA – BT-PRO 2300 Tamavtomat - 32 parametr + 4 Histogram ( İTALİYA )

BİOKİMYA- BT 3000 PLUS Tam avtomat 300 test/saat ( İTALİYA )

SİDİYİN ÜMUMİ ANALİZİ – ERBA LAURA XL Tam avtomat 100 test/saat ( ÇEXİYA )

NƏCİSİN ÜMUMİ ANALİZİ – PARAZİTALOGİYA  SPERMOQRAMMA – HAMİLTON THORNE İVOS II Tamavtomat ( AMERİKA )