LABORATOR XİDMƏTLƏR QİYMƏT CƏDVƏLİ

 

 

Allerqologiya

 

Allerqoloji Pediatrik PANEL

120 AZN

Allerqoloji Qida PANELİ

120AZN

Allerqoloji Tənəffüs PANELİ

120AZN

İmmunoglobulin İgE

14AZN

Dərman Allergiya (P)

120AZN

Atopik Panel

120AZN

Hemotologiya

 

Cross Match (qan uyqunluğu)

60AZN

EÇS (Eritrositlərin çökmə sürəti)

3

Hemoqram

7

Kumbs reaksiyası düz (Coombs Direct)

30

Kumbs reaksiyası qeyri-düz (Coombs İndirect)

30

Qanın leykaformulası

15

Qan qrupu (ABO, Rh)

10

Retikulosit sayı

18

Yenidoğulmuşlarda qan qrupu (ABO, Rh) təyini

15

Osmolyarlıq (serum)

24

Hemotokrit

3

Leykosit

3

Trombositlərin sayı

3

Malyariya express

24

Otoloq plazma hazırlanması

30

OSMOTIK FRAJILITE

75

Koaqulyasiya

 

Anti-Trombin 3 aktivliyi 

54

Anti-Trombin 3 antigeni

54

APTZ (Aktivləşmiş qismən tromboplastin zamanı)

12

APTZ qarışım testi

15

D-Dimer (Fibrin parçalanma məhsulları)

25

Faktor II (Protrombin)

105

Faktor V (Proakselerin)

105

Faktor VII (Prokonvertin)

105

Fibrinogen

12

Kriofibrinogen

52

Laxtalanma müddəti

3

Protein C antigeni

75

Protein S antigen ( total )

75

Protrombin zamanı

12

PT və APTZ paneli

30

PT qarışım testi

18

Qanama zamanı

6

Trombin zamanı

12

Koaquloqramma panel

48

Faktor-2 Mutasiyası

105

Protein C aktivliyi

75

Protein S aktivliyi

75

Biokimya

 

Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (serum)

36

Alanin aminotransferaza (ALT, SGPT)

5

Albumin

8

Alfa-1 Antitripsin

30

Amilaza

7

Amiloid A protein

75

Ammonyak (NH3)

24

Angiotenzin Çevirici Ferment (ACE)

39

Anti-Streptolizin O (ASO)

6

Aspartat aminotransferaza (AST, SGOT)

5

Beta-2 Mikroqlobulin (serum)

30

Beta-2 Transferrin

180

Bilirubin (Düz)

5

Bilirubin (Qeyri-düz)

5

C-reaktiv protein (CRP)

6

Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UİBC)

14

Dəmir, Fe

7

Ferritin

15

Fosfor, P

10

Haptoqlobin

30

Homosistein

57

Kalium, K

8

Kalsium ,Ca

5

Kalsium İonlaşmış (Ca⁺⁺)

7

Kardiak tripple PANEL ( TroponinI, CK-MB, Myoqlobin )

150

Komplement 3 fraksiyası (C3)

15

Komplement 4 fraksiyası (C4)

15

Kreatinin (serum)

6

Kreatininkinaza (CK)

15

CK MB Turbo

18

Krioqlobulin

39

Laktat

30

Laktatdehidrogenaza (LDH)

8

Lipaza

15

Maqnezium, Mg

8

Natrium, Na

8

Neyron Spesifik Enolaza (NSE)

45

NT PRO-BNP

75

Pankreatik amilaza (serum)

15

Qələvi fosfataza (ALP)

8

Qalıq Azot (BUN)

6

Qamma-Qlütamiltransferaza (QQT)

5

Qaraciyər morfoloji dəyərləndirilməsi (Fibrotest)

540

Qlobulin

15

Qlikohemoqlobin (HbA1C)

18

Qlükoza (aclıq)

5

Qlükoza (kart test)

5

Qlükoza (toxluq) 75gr

15

Qlükoza-6-Fosfat Dehidrogenaza

21

Revmatoid Faktor (RF)

6

Seruloplazmin

21

Sidik Cövhəri (UREA)

6

Sidik turşusu (UA)

6

Sistatin C

39

Total dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (TİBC)

21

Transferrin

17

Triqliseridlər

5

Troponin-I

5

Xlor, Cl

10

Xolesterol (Total)

6

Xolesterol-HDL

8

Xolesterol-LDL

8

Xolesterol-VLDL

6

Ümumi bilirubin (Total bilirubin)

5

Ümumi zülal (Total protein)

7

İmmunoqlobulin A (İgA)

16

İmmunoqlobulin D (İgD)

75

İmmunoqlobulin E total (İgE)

14

İmmunoqlobulin G (İgG)

16

İmmunoqlobulin M (İgM)

16

Qlükoza toxluq 1 saat (hamilə)

15

Dəmir birləçdirmə  qabilyəti-doymuş

18

Laktoz tolerans testi

60

3 saatlıq 75 gr şəkər yükləmə testi

15

5 saatlıq OQTT

75

Amilaza / Kreatinin klirensi (serum )

36

BUN/Kreatinin nisbəti

24

Düzəldilmiş kalsium

24

D-Xsiloz  ( D-Xylose) absorbsiya testi

54

ATEROGEN İNDEXİ

18

Fraksiyonal Na ifrazatı

45

Kreatinin klirensi (EGFR-Cockcroft formul )

15

Toxluq qan şəkəri ( 2.saat) yemək sonrası

5

Toxluq qan şəkəri (1 və 2-cı saat) 75gr

15

Toxluq qan şəkəri (1.saat) 50gr

15

Toxluq qan şəkəri  yemək sonrası

5

Toxluq qan şəkəri (1.2.3.saat) 100gr

21

Transferin saturasiyası

21

Litium

30

PIRUVAT

45

Pankreatik Elastaz (necis)

114

Lipid Paneli

25

Apolipoprotein A (APO AT)

30

C 1 Esteraz inhibitor

51

Bikarbonat HCO3

42

Fibrotest

300

Sidik biokimyası

 

Amilaza (sutkalıq sidik)

7

Beta-2 mikroqlobulin (spot sidik)

30

Fosfor, P (spot sidik)

10

Fosfor, P (sutkalıq sidik)

10

Kalium, K (spot sidik)

10

Kalium, K (sutkalıq sidik)

10

Kalsium, Ca (spot sidik)

10

Kalsium, Ca (sutkalıq sidik)

10

Kortizol sərbəst (spot sidik)

18

Kortizol sərbəst (sutkalıq sidik)

18

Kreatinin (spot sidik)

10

Kreatinin (sutkalıq sidik)

10

Kreatinin klirensi ( sutkalıq sidik )

15

Maqnezium, Mg (spot sidik)

10

Maqnezium, Mg (sutkalıq sidik)

10

Albumin|Kreatinin nisbəti Mikroalbumin (spot sidik)

15

Mikroalbumin (sutkalıq sidik)

15

Natrium, Na (spot sidik)

10

Natrium, Na (sutkalıq sidik)

10

Oksalat (spot sidik)

45

Oksalat (sutkalıq sidik)

45

Osmolyarlıq (spot sidik)

24

Osmolyarlıq (sutkalıq sidik)

24

Qalıq azot, BUN (spot sidik)

6

Qalıq azot, BUN (sutkalıq sidik)

6

Qlükoza (spot sidik)

6

Qlükoza (sutkalıq sidik)

6

Sidik cövhəri, UREA (spot sidik)

8

Sidik cövhəri, UREA (sutkalıq sidik)

8

Sidik turşusu, UA (spot sidik)

8

Sidik turşusu, UA (sutkalıq sidik)

8

Sitrat (spot sidik)

45

Sitrat (sutkalıq sidik)

45

Xlor, Cl (spot sidik)

10

Xlor, Cl (sutkalıq sidik)

10

Ümumi zülal (spot sidik)

8

Ümumi zülal (sutkalıq sidik)

8

Diastaza sidikdə

10

Elektrolitlər (NA, K, CL) (spot sidik)

30

Fosfor/Kreatinin nisbəti (spot sidik)

24

Kalsium / kreatinin nisbəti (spot sidik)

24

Öd piqmentləri sidikdə

15

Protein (zülal)/kreatinin (spot sidik)

15

Sidik turşusu  / Kreatinin nisbəti (spot sidik)

24

5-Hidroksiindolasetik turşusu, 5-HIAA (sidik)

45

Vücud mayesi biokimyası

 

Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (BOM)

36

Adenozin deaminaza aktivliyi, ADA (vücud mayesi)

36

Albumin (vücud mayesi)

10

Amilaza (vücud mayesi)

10

Kalium, K (BOM)

10

Komplement C3 (vücüd mayesi)

15

Komplement C4 (vücüd mayesi)

15

Kreatinin (vücud mayesi)

15

Laktatdehidrogenaza (BOM)

15

Natrium, Na (BOM)

10

Qlükoza (BOM)

10

Sidik cövhəri, UREA (vücüd mayesi)

12

Xlor, Cl (BOM)

10

Ümumi bilirubin (göbək çiyəsindən)

10

Ümumi Xolesterol (vücüd mayesi)

10

Ümumi zülal (BOM)

10

İmmunoglobulin G, İgG (vücüd mayesi)

24

İmmunoglobulin M, İgM (vücüd mayesi)

24

Drenaj mayesində amilaza

15

Ümumi bilirubin (Neonatal-total)

10

Na,K,CL

10

Prenatal

 

Alfa-Fetoprotein (MoM)

45

Free-HCG

16

1-ci trimestr hamiləlik skrininqi ( İKİLİ )

65

2-ci trimestr hamiləlik skrininqi ( DÖRDLÜ )

95

2-ci trimestr hamiləlik skrininqi ( ÜÇLÜ )

65

PAPP-A

35

Hormon

 

17-OH Progesteron

20

Adrenokortikotrop Hormon, AKTH (axşam)

40

Adrenokortikotrop hormon, AKTH (səhər)

40

Alfa-Fetoprotein (AFP)

20

Anti-CCP

60

Anti-Müller Hormonu (AMH)

75

Anti-TPO (Anti-Tireoperoksidaza)

14

Anti-TQ (Anti-Tireoqlobulin)

16

Anti-TSH Reseptor (TRAp)

81

Anti-İnsulin Anticisimləri

54

Beta-HCG

16

C-peptid (aclıq)

16

C-peptid (toxluq)

16

CA 125

20

CA 15-3

20

CA 19-9

20

CA 72-4

20

Cinsi Hormon Birləşdirici Qlobulin (SHBG)

40

DHEA-S (Dihidroepiandrosteron Sulfat)

16

Estradiol (E2)

16

FSH (Follikul Stimulaşdırıcı Hormon)

16

IGFBP-3

54

Kalsitonin

40

CEA (Karsinoembrionik antigen)

20

Kortizol (Axşam)

35

Kortizol (Səhər)

35

LH (Lüteinləşdirici hormon)

16

Parathormon (PTH)

30

Parathormon, PTH  (Vücud mayesi)

27

Progesteron (PRG)

16

Prokalsitonin

65

Prolaktin (PRL)

16

Sərbəst Estriol (E3)

21

Sərbəst PSA (Free PSA)

18

Sərbəst T3 (FT3)

14

Sərbəst T4 (FT4)

14

Sərbəst Testosteron

18

Somatotropin (Boy hormonu)

35

Tireoqlobulin (TG)

16

Tireoqlobulin (TG, vücud mayesi)

16

Tiroid Stimullaşdırıcı hormon (TSH)

12

Total PSA (TPSA)

18

Total Testosteron

16

Total Tiroksin (TT4)

14

Ümumi Triyodtironin 3 (Total T3)

14

İnhibin A

 

İnsulin (Aclıq)

14

İnsulin (Toxluq)

14

İnsulinəbənzər boy faktoru 1 (İGF-1)

48

HOMA-IR

17

İA-2 Anti-Tirozine Phosphataza

75

GROWT Stimulyasiya testi

270

Pepsinogen-1

45

Pepsinogen-2

45

Eritropoetin

57

Leptin

 

Elektroforez

 

Hemoqlobin elektroforezi

65

Oliqoklonal Bant+İgG (BOM)

360

Protein elektroforezi (serum)

45

Protein elektroforezi (sutkalıq sidik)

45

Sərbəst Kappa yüngül zəncir (sidik)

75

Sərbəst Kappa-Sərbəst Lambda yüngül zəncir nisbəti

75

Sərbəst Lambda yüngul zəncir (sidik)

75

Total Kappa yüngül zəncir (serum)

36

Total Kappa yüngül zəncir (sidik)

36

Total Lambda yüngül zəncir (serum)

36

Total Lambda yüngül zəncir (sidik)

36

İmmunfiksasiya elektroforezi (serum)

150

İmmunfiksasiya elektroforezi (sidik)

150

İmmunoqlobulin G (İgG) indeksi

75

Kappa,Lambda Total

75

İmmunologiya

 

Anti MPO ANCA (p-ANCA)

57

Anti PR3 ANCA (c-ANCA)

57

Anti Nuklear Anticisimlər (ANA, ELİSA)

21

Anti Nuklear Anticisimlər (ANA, İİFT)

60

Anti-Beta-2 Qlikoprotein İgG

30

Anti-Beta-2 Qlikoprotein İgM

30

Anti-Desmoglein 1 İgG

75

Anti-Desmoglein 3 İgG

75

Anti-ds DNA

21

Anti-Endomizium İgA

45

Anti-Endomizium İgG

45

Anti-Kardiolipin İgG

15

Anti-Kardiolipin İgM

15

Anti-Qliadin İgA

36

Anti-Qliadin İgG

36

Anti-Toxuma Transqlutaminazası İgG

30

Anti-Toxuma Transqlutaminazası İgA

30

Antifosfolipaz A2 Reseptor (PLA2R)

240

Böyrək və Qaraciyər Autoimmun paneli

180

Autoimmun Hepatit  PANELİ (BLOT)

180

ENA PANELİ (geniş)

150

Paraneoplastik nevroloji sindrom  (PNS / BLOT)

300

İnterleykin-6 (İL-6)

54

Adacıq (İslet) anticisimləri (İCA)

90

Anti-GAD Anticisimləri

60

ENA PANELİ (dar)

150

Anti Nuklear Anticisimlər (ANA, BLOT)

135

Anti-Fosfotidilserin İgG

20

Anti-Fosfotidilserin İgM

20

Anti-ss DNA screen

21

ENA PANELİ (geniş) kantitativ

150

Izohemaqlutinin

36

Paraneoplastik Panel

300

ASCA IgA

72

ASCA IgG

72

AMA M2 (Anti-mitochondrial anticisimlər)

60

ANCA PROFİLİ (İİFT)

300

Autoimmun Dermatoloji Panel

600

Anti Ds DNA (Crithidia Lucilale) İİFT

210

Vaskulit Paneli (PR3,MPO,GBM)

210

Sistemik Skleroz Panel

450

Miozit Panel

540

ANCA (cANCA,pANCA) IIFT

195

Autoimmun qaraciyər profili  BLOT

195

Anti GBM

195

Serologiya

 

Anti Herpes Simplex virus 1 İgG (HSV 1 İgG)

12

Anti Herpes Simplex virus 1 İgM (HSV 1 İgM)

12

Anti Herpes Simplex Virus 2 İgG (HSV 2 İgG)

12

Anti Herpes Simplex Virus 2 İgM (HSV 2 İgM)

12

Anti-Asetilxolin Reseptor Anticisimləri

90

COVİD-19 IgM

45

COVİD-19 IgG

45

Anti-HAV total (Hepatit A)

18

Anti-HAV İgM

18

Anti-HAV İgG

18

Anti-HBc total

18

Anti-HBc İgG

21

Anti-HBc İgM

18

Anti-HBe

18

Anti-HBs

18

Anti-HCV

18

Anti-HCV (kart-test)

5

Anti-HDV

27

Anti-Toxocara canis İgG

42

Ascaris lumbricoides İgG

12

Bordetella pertussis İgA (ELİSA)

42

Bordetella pertussis İgG (ELİSA)

42

Borrelia Burgdorferi İgG ( ELİSA)

60

Borrelia Burgdorferi İgM (ELİSA)

60

Brucella Kumbs

36

Brucella Rose Bengal

15

Brucella Wright

15

Brucella İgG

15

Brucella İgM

15

Chlamydia pneumonia İgG

18

Chlamydia trachomatis İgG

12

Chlamydia trachomatis İgM

12

Echinococcus spp İgG

30

Echinococcus Granulossis İHA

45

Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgG (EBV VCA İgG)

26

Epstein-Barr virusu kapsid antigeni İgM (EBV VCA İgM)

16

Epstein-Barr virusu İgG

120

Epstein-Barr virusu İgM

120

FTA-ABS İgG (Sifilis)

150

HBeAg

21

HBsAg

18

HBsAg (kəmiyyət/Quantitative)

150

HBsAg (kart-test)

5

HDV Ag

35

Helicobacter pylori İgA

18

Helicobacter pylori İgG

18

Helicobacter pylori İgM

18

Helicobacter pylori (kart-test)

10

HİV/AİDS (QİÇS) (kart-test)

5

Anti-HİV/AİDS (QİÇS) Ag/Ab

30

Lamblia intestinalis İgA

12

Lamblia intestinalis İgG

12

Lamblia intestinalis İgM

12

Legionella pneumophila 1 Antigen

150

Listeria monocytogenes (kart-test/necisdə)

21

Parvovirus B19 İgG

48

Parvovirus B19 İgM

48

Qızılca İgG (Measles)

30

Qızılca İgG (BOM)

60

Qızılca İgM (Measles)

30

Qızılca İgM (BOM)

60

Rubella avidlik

60

Rubella İgG

12

Rubella İgM

12

Sifilis (kart test)

5

Sifilis Total (İgG+İgM)

24

Sitomeqalovirus İgG (CMV İgG)

12

Sitomeqalovirus İgG avidlik (CMV İgG avidlik)

60

Sitomeqalovirus İgM (CMV İgM)

12

Toksoplazma İgG

12

Toksoplazma İgG avidlik

60

Toksoplazma İgG

12

Siflis TPHA-Semikantitativ

39

Varicella zoster virus İgG (VZV İgG)

30

Varicella zoster virus İgM (VZV İgM)

30

VDRL- (semikantitativ)

36

VDRL- (keyfiyyet)

24

Giardia Lmablya İgG+İgM

48

Leptospira İgG

72

Leptospira İgM

72

MUMPS IgG

42

MUMPS IgM

42

Qida Tolerans Testi

450

Treponema pallidum İgG

30

Treponema pallidum İgM

30

Borrelia Burgdorferi İgG ( BLOT)

60

Borrelia Burgdorferi İgM (BLOT)

60

HSV Avidlik

60

FTA-ABS İgM (Sifilis)

150

Calprotektin ELİSA

72

Listeria monocytogenes IgG

18

Anti HİV (ELİSA)

24

Ascaris lumbricoides İgG

12

Ureaplasma IgM

18

Ureaplasma IgG

18

Mycoplazma IgM

18

Mycoplazma IgG

18

KROMOGRANIN A

150

Chlamydia pneumonia İgG

18

HDV Ab

45

Mikrobiologiya

 

Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT

30

Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

A qrup streptokokk (kart-test)

27

Ana südünün əkilməsi + AHT (sağ)(MİC)

60

Ana südünün əkilməsi + AHT (sol)(MİC)

60

Ana südünün əkilməsi + AHT (sağ)

50

Ana südünün əkilməsi + AHT (sağ)

50

Anaeroblar üçün əkilmə+AHT

50

Anaeroblar üçün əkilmə+AHT (MİC)

60

Assit mayesinin əkilməsi+AHT

27

Assit mayesinin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Assit mayesinin analizi

27

B qrup streptokokk skrininqi

27

Bəlğəmin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Bəlğəmin ümumi müayinəsi

50

BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT

27

BAL (Bronxalveolyar lavaj) əkilməsi+AHT (MİC)

60

BAL (Bronxalveolyar lavaj) tam müayinəsi

27

Biopsiya materialının əkilməsi+AHT

60

BOM , Onurğa beyni mayesinin tam müayinəsi

27

BOM , Onurğa beyni mayesinin əkilməsi + AHT

27

BOM , Onurğa beyni mayesinin əkilməsi + AHT(MİC)

60

Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT

27

Burundan yaxmanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Calprotectin (kart-test)

60

Calprotectin/Lactoferin (kart-test nəcisdə)

60

Clostridium difficile Toksin A və B

60

Dəri Leyşmaniozu (əkilmə+mikroskopiya)

90

Demodeksin təyini

15

Entamoeba Histolytica Antigen Testi (kart test)

60

Enterobioz (sellofan-bant)

10

Enterohemorrhagic E.coli (EHEC) əkilməsi + AHT

36

Vaginal yaxmanın mikroskopik müayinəsi

20

Giemsa üsulu ilə boyama

15

Göbələklər üçün əkilmə+Antifunqallara həssaslıq

36

Helicobacter pylori (Nəfəs Testi)

120

Heterofil anticism (İnfeksion mononukleoz) kart-test

18

Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT

27

Konyuktivadan yaxmanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Lactoferrin (kart-test)

27

Lamblia antigen testi (kart-test/nəcisdə)

30

Lamblia, Entamoeba, Crypto 3-lü PANEL (kart-test)

75

Leyşmaniozun təyini

27

Malyariyanın nazik yaxma üsulu ilə təyini

15

Malyariyanın qalın damla üsulu ilə təyini

15

Mycoplasma və Ureaplasma üçün əkilmə+AHT

45

Mədə-möhtəviyyatının əkilməsi +AHT

27

Mədə-möhtəviyyatının əkilməsi +AHT(MİC)

60

Nəcisdə gizli qan (Qreqersen sınağı)

10

Nəcisdə Ph təyini

21

Nəcisdə reduktan maddə

45

Nəcisin əkilməsi+AHT

45

Nəcisin əkilməsi

45

Nəcisin ümumi analizi

10

Nativ preparatın mikoloji müayinəsi

12

Nativ preparatın mikroskopiyası

12

Neçiporenko üsulu ilə sidik təhlili

21

Perikard mayesinin əkilməsi+AHT

27

Perikard mayesinin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Periton mayesinin əkilməsi+AHT

27

Periton mayesinin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Plevral mayenin əkilməsi+AHT

27

Plevral mayenin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Plevral mayenin ümumi müayinəsi

45

Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT

27

Prostat şirəsinin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Prostat şirəsinin mikroskopik müayinəsi

24

Protozoan parazitlərin təyini PANEL (nəcisdə)

90

Qalaktomannan antigeni

240

Qanın əkilməsi + AHT ( aerob )

60

Qanın əkilməsi + AHT ( aerob ) (MİC)

90

Qanın əkilməsi + AHT ( anaerob )

60

Qanın əkilməsi + AHT ( anaerob ) (MİC)

90

Qanın əkilməsi + AHT ( pediatrik )

60

Qanın əkilməsi + AHT ( pediatrik ) (MİC)

90

Quantiferon (Gold)

330

Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT

27

Qulaqdan yaxmanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Rota-Adenovirus (kart-test)

36

Salmonella Grubber Widal Test

36

Salmonella Qrup Təyini

27

Servikal materialın əkilməsi+AHT

27

Servikal materialın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Sidiyin əkilməsi+AHT

45

Sidiyin əkilməsi+AHT (MİC)

45

Sidiyin ümumi analizi

5

Sil-Nilson (ARB)

27

Sinovial mayenin ümumi müayinəsi

27

Sinovial mayenin əkilməsi+AHT

27

Sinovial mayenin əkilməsi+AHT (MİC)

60

Spermanın əkilməsi+AHT

45

Spermanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Spermoqramma (tam muayinə)

15

Spermoqrammma (mikroskopiya)

15

Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT

27

Traxeal aspiratın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT

27

Uretral ifrazatın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Uretral ifrazatın mikroskopik müayinəsi

24

Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT

45

Vaginal yaxmanın əkilməsi+AHT (MİC)

60

Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT

45

Yara möhtəviyyatının əkilməsi+AHT (MİC)

60

Öd kisəsi mayesinin əkilməsi+AHT

27

Öd kisəsi mayesinin əkilməsi+AHT (MİC)

60

İnfluenza A + B (kart-test)

60

Şuvarski sınağı (Postkoital test)

30

Helicobacter pylori (kart-test nəcisdə)

14

Dırnaqda göbələkl axtarılması

24

Dizbakterioz müayinəsi

60

Drenaj möhtəviyyatının əkilməsi +AHT (MIC)

60

Drenaj möhtəviyyatının əkilməsi +AHT

27

Əldən əkilmə (infeksiya kontrol)

27

Göbələk axtarıılması (Dəri V.S)

27

Göz axıntısının əkilməsi +AHT (MIC)

60

Göz axıntısının əkilməsi +AHT

27

Jiqulyar Venadan əkilmə +AHT (MIC)

60

Jiqulyar Venadan əkilmə +AHT

27

Kataterin əkilməsi (qan)  +AHT (MIC)

60

Kataterin əkilməsi (qan)  +AHT

27

Kataterin əkilməsi (sidik) +AHT (MIC)

20

Kataterin əkilməsi (sidik) +AHT

27

Oynaq mayesinin əkilməsi+AHT(MIC)

60

Oynaq mayesinin əkilməsi+AHT

27

Qapaqcıq əkilməsi (Aorta) +AHT (MIC)

60

Qapaqcıq əkilməsi (Aorta) +AHT

27

Qusuntunun əkilməsi +AHT (MIC)

60

Qusuntunun əkilməsi +AHT

27

Qusuntunun inçələnməsi

27

Sürüntünün əkilməsi +ANT(MIC)

60

Sürüntünün əkilməsi +ANT

27

Xəstəxana Nümunəsinin əkilməsi

27

Adenovirus nəcisdə

24

ARB (BK)

21

Bəğəmin tədqiqi

30

Beyin onurğa mayesinin analizi

36

Göbələyin müayinəsi

24

Gram boyama

15

Mədə tərkibinin tədqiqi

21

Nativ mikroskopiya

15

Nəcisdə parazit təyini

15

Öd mayesinin analizi

27

Oynaq mayesinin analizi

36

Perikardial mayenin analizi

36

Rotavirus nəcisdə

24

Selobant metodu (parazit)

15

Usak basından yaxma

15

Vücud sıvısında parazit təyini

24

Mycobacterium tuberculosis (kart test)

27

Zimnitski sınağı

24

APT Testi (Fetal  Hemoqlobin)

30

Axıntının Əkilməsi

27

Yaxmanın Mikroskopiyası (sperma)

24

ABSES MÖHTƏVİYYATININ ƏKİLMƏSİ

27

ABSES MÖHTƏVİYYATININ ƏKİLMƏSİ+ (MİC)

60

Qapaqcıq əkilməsi (Mitral) +AHT (MIC)

75

Molekulyar Mikrobiologiya

 

Brucella species PZR

45

Candida albicans PZR

20

Chlamydia trachomatis PZR

20

Covid 19 PZR

55

Diareya PANELİ (PZR)

300

Epstein-Barr virusu (EBV) PZR

60

Epstein-Barr virus (EBV/CMV/HHV6)

60

Gardnerella vaginalis PZR

20

HBV-DNT PZR (Hepatit B virus yükü)

60

HCV genotip

85

HCV-RNT PZR (Hepatit C virus yükü)

65

HDV-RNT PZR (Hepatit D virus yükü)

114

HPV (Human papillomavirus) genotip təyini

90

HPV  6, 11 (Human papillomavirus 6-11)

60

HPV 16,18 (Human papillomavirus 16-18)

60

HPV 21 GENOTIP

150

HPV  12 GENOTIP

120

HSV 1 (Herpes simplex virus 1) PZR

60

HSV 2 (Herpes simplex virus 2) PZR

60

Listeria monocytogenes PZR

60

Mycobacterium tuberculosis PZR

30

Mycoplasma genitalium PZR

20

Mycoplasma hominis PZR

20

Mycoplasma tipleri PZR

27

Neisseria gonorrhoeae PZR

20

Parvovirus PZR

30

Polyomavirus JCV və BKV PZR

180

Qastrointestinal bakteri-1 PANEL ( PZR )

180

Qastrointestinal bakteri-2 PANELİ ( E.coli/ PZR )

180

Rubella PZR

60

Sifilis (Treponema pallidum) PZR

24

Sitomegalovirus (CMV) PZR  

20

Sitomegalovirus (CMV) PZR   Kəmiyyət

75

Respirator PANEL  viral (PZR)

480

Toxoplazma Gondii PZR

45

Toxoplazma Gondii PZR (amnion maye)

210

Trichomonas vaginalis PZR

20

Ureaplasma parvum PZR

20

Ureaplasma urealyticum PZR

20

Urogenital infeksiyalar 2 PARAMETR (PZR)

30

Urogenital infeksiyalar 4 PARAMETR (PZR)

48

Urogenital infeksiyalar 7 PARAMETR (PZR)

118

Urogenital infeksiyalar 8 PARAMETR (PZR)

154

Viral ensefalit PANELİ (PZR)

180

Viral meningit PANELİ (PZR)

600

Hepatit B keyfiyyət (HBV-DNA)

50

Hepatit C keyfiyyət (HCV-RNA)

50

Herpes simplex Tipləri

20

HHV 6

45

HPV (Human Popil. Vir. ) Kəmiyyət - PZR

90

HPV (Human Popil. Vir. ) Keyfiyyət - PCR

60

Ureaplasma Tipləri PZR

27

Bordetella pertussis (göy öskürək) PZR

180

Borrelia SPP PZR

150

Respirator sinsitial virus (tənəfüs yolu )

72

Ureaplazma SPP

20

Legionella pneumophila 1 Antigen PZR

105

Varicella zoster virus VZV PZR

36

Leptospira PZR

105

JAK 2  Gen Mutasyası

285

Autoimmun Ensefalit testi

600

HLA-B51

180

Mycobacterium tuberculosis +Non  TBC Mycobacterium PZR

180

Mycobacterium tuberculosis PZR+Rifampicin Izoniazid Dirənci

150

HLA B27

135

Mycobacterium tuberculosis PZR sidikdə

135

Molekulyar Genetika

 

MTHFR 1298 mutasiya analizi

150

MTHFR 677 mutasiya analizi

150

Trombofiliya PANELİ (6-lı)

210

PATERNITY (atalıq) testi

2550

Y xromosom mikrodelesyon analizi 15 Region

270

Yeni doğan Metobolik Tarama testi

150

KARDIOVASKULER YATKINLIK PANELİ

900

Trombofiliya PANELİ (8-lı)

240

Çölyak Hastalığı, HLA-DQ2. HLA-DQ8

210

HLA uyğunuluq Testi

720

X,Y Cinsiyyət Təyini

1200

FMF Analizi 11 Mutasiya

600

Sitogenetika

 

Xromosom analizi (Kariotip) + QF

750

Xromosom analizi (Kariotip, abort materialı)

660

Xromosom analizi (Kariotip, amnion mayesi)

660

Xromosom analizi (Kariotip, fetal qan)

480

Xromosom analizi (Kariotip, periferik qan)

540

Xromosom analizi (Kariotip, sümük iliyi aspiratı)

300

Vitaminlər

 

Vitamin B12 (Sianokobalamin)

20

Vitamin B9 (Fol turşusu)

20

Vitamin D total 

45

Dərman monitorinqi

 

Diazepam (Valium)

60

Diqoksin 

60

Karbamazepin (Tegretol)

60

Klonazepam (Rivotril)

135

Valproy Turşusu (Depakin)

60

Siklosporin C-0

84

Siklosporin C-2

84

Tacrolimus T-0

120

Tacrolimus T-2

120

Dopamin

60

Narkotest (12 parametrə)

120

Viktor 2D sistem

 

17-OH Progesteron (ekstraksiya)

75

Biotinidaza aktivliyi (kəmiyyət)

150

Biotinidaza aktivliyi (keyfiyyət)

150

GALT aktivliyi

150

Histologiya

 

PAPP-Smear İntegen Türkiyyə

90

PAPP-Smear (Maye) İntergen Türkiyyə

90

Sirologiya Bakı

90

Patohistologiya toxuma Bakı

180

Sitoloji İncələmələr ( yaxma və sıvılar )

240

Histopatoloji İcələmələr ( Doku incələmələri ) 1

270

Histopatoloji İcələmələr ( Doku incələmələri ) 2

300

Histopatoloji İcələmələr ( Doku incələmələri ) 3

360

Histopatoloji İcələmələr ( Doku incələmələri ) 4

420

Özəl Calışmalar ( İmmunohitokomyasal )

330

Özəl Calışmalar ( Məmə Tümörləri)

600

Konsulatsionlar

180

PAPP-Smear (Bakı)

90 AZN